Algemene voorwaarden

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81776691

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • PRO Aankoopkeuringen: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b van het Burgerlijk Wetboek.
 • opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Pro Aankoopkeuringen de opdracht geeft tot het verrichten van diensten, die op het voorblad van het keuringsrapport staat vermeld en zorg heeft gedragen voor betaling van de factuur.
 • overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening van Pro Aankoopkeuringen met de opdrachtgever.
 • occasion: de tweedehands auto waarover de opdrachtgever van Pro Aankoopkeuringen advies behoeft.
 • adviseur: medewerker van PRO Aankoopkeuringen welke een adviserende rol speelt bij de aanschaf van een occasion door de opdrachtgever.
 • schriftelijk: in geschrift of digitaal (per e-mail of via instant messaging).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PRO Aankoopkeuringen en de opdrachtgever waarop PRO Aankoopkeuringen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door PRO Aankoopkeuringen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door PRO Aankoopkeuringen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat PRO Aankoopkeuringen onderhavige voorwaarden coulant.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PRO Aankoopkeuringen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. PRO Aankoopkeuringen behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn na het verstrijken van vier (4) weken vanaf het moment dat de opdrachtgever van de wijziging in kennis is gesteld. Gedurende deze vier (4) weken heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst tegen het ingaan van de voorgestelde wijziging, op te zeggen, tenzij PRO Aankoopkeuringen aangeeft de overeenkomst alsnog onder de oorspronkelijke voorwaarden uit te zullen voeren. Indien de opdrachtgever nalaat de overeenkomst binnen de gestelde termijn op te zeggen, wordt de opdrachtgever geacht de nieuwe voorwaarden onverkort te hebben aanvaard en maken de gewijzigde voorwaarden integraal deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met PRO Aankoopkeuringen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PRO Aankoopkeuringen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. Op verzoek wordt de opdrachtgever kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden per e-mail toegezonden.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van PRO Aankoopkeuringen en de door PRO Aankoopkeuringen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na verzending, tenzij anders aangegeven. PRO Aankoopkeuringen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. PRO Aankoopkeuringen vermeldt alle prijzen zichtbaar op de website ( https://www.proaankoopkeuringen.nl/). Door PRO Aankoopkeuringen gemaakte reiskosten tot een maximum van 50 kilometer enkele reis, vanaf Oosterhout Noord-Brabant, per afspraak zijn voor rekening van PRO Aankoopkeuringen. De gemaakte reiskosten vanaf 50 kilometer, enkele reis, vanaf Oosterhout Noord Brabant, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,35 per extra gereden kilometer.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is PRO Aankoopkeringen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PRO Aankoopkeuringen anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht PRO Aankoopkeuringen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

6. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

Artikel 3 – Advisering

 1. Pro Aankoopkeuringen adviseert een opdrachtgever bij de aanschaf van een occasion. Pro Aankoopkeuringen treedt hierbij slechts op als adviseur. Dit houdt in dat Pro Aankoopkeuringen op verzoek van de opdrachtgever een adviserende rol speelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en één of meer derden. PRO Aankoopkeuringen maakt geen onderdeel uit van een eventuele overeenkomst welke als gevolg van deze advisering tussen de opdrachtgever en deze derde(n) tot stand komt.
 2. Telefonisch, via instant messaging of per e-mail ( het telefoonnummer en het e-mailadres zoals vermeld op de website – https://www.pro-aankoopkeuringen.nl/) kan de opdrachtgever een afspraak maken met een adviseur om samen een door de opdrachtgever uitgekozen occasion te gaan bekijken. Het tijdstip, de plaats en de duur van de afspraak wordt door de opdrachtgever in overleg met de adviseur bepaald. De afspraak wordt door PRO Aankoopkeuringen per e-mail of via Instant Messaging bevestigd. De opdrachtgever dient vervolgens de afspraak schriftelijk te bevestigen en – tenzij anders overeengekomen – betalen. De adviseur en de opdrachtgever treffen elkaar waar de beoogde occasion te koop wordt aangeboden.
 3. Op de afgesproken tijd en plaats zal de adviseur van PRO Aankoopkeuringen gereed staan om de opdrachtgever te begeleiden bij de aanschaf van de beoogde occasion. De opdrachtgever is overigens niet verplicht om bij de afspraak aanwezig te zijn. Indien de opdrachtgever niet bij de afspraak aanwezig is, zal de adviseur de overeengekomen advisering of onderhandeling verrichten en het resultaat daarvan aan de opdrachtgever kenbaar maken.
 4. Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeengekomen betaalwijze en de betaling door middel van iDeal heeft voldaan (tenzij is overeengekomen dat betaling achteraf zal plaatsvinden), zal door de betreffende adviseur tot de overeengekomen advisering of onderhandeling worden overgegaan.
 5. Indien de opdrachtgever tot koop van de occasion wenst over te gaan, zal de adviseur – voor zover dit vooraf tussen PRO Aankoopkeuringen en de opdrachtgever is overeengekomen – met de verkopende partij in onderhandeling treden over de verkoopprijs. Door de adviseur wordt echter slechts onderhandeld; er wordt door de adviseur geen (koop)overeenkomst gesloten.
 6. Het door PRO Aankoopkeuringen afgegeven advies heeft uitdrukkelijk niet te gelden als Algemene Periodieke Keuring (APK).
 7. Ondanks dat de door PRO Aankoopkeurig ingezette adviseur deskundig is ter zake, garandeert PRO Aankoopkeuringen nimmer dat de auto vrij is van (verborgen) gebreken, dan wel vrij is van (verborgen) gebreke die niet door PRO Aankoopkeuringen in het advies aan de opdrachtgever naar voren zijn gebracht.
 8. De opdrachtgever beslist vervolgens zelf of hij over gaat tot aanschaf van de occasion. Aanschaf van de occasion geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Aankoopkeuring

 1. De keuring is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de algehele technische en optische staat van een occasion op het moment van de keuring. De keuring wordt volgens een vaste keuringsprotocol uitgevoerd.
 2. Bij het vervaardigen van dit protocol is rekening gehouden met de behoeften van onze opdrachtgevers, de mogelijkheden van de techniek, de tijd en de kosten welke hiermee gemoeid zijn. In verband hiermee worden onderdelen, afdekkingen, bekledingsdelen, stoelen en banken niet gedemonteerd of aan sterkteproeven onderworpen. Deze worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen welke wij daarvoor beschikbaar hebben.
 3. Het keuren van een occasion is een vaststelling van de technische en optische staat op een bepaald moment, voor zover deze technische en optische staat kan worden vastgesteld aan de hand van het keuringsprotocol. PRO Aankoopkeuringen kan, ongeacht de inhoud van het keuringsrapport, niet instaan voor een blijvend goede werking van (onderdelen van) het voertuig na de keuring.
 4. De geconstateerde gebreken en onvolkomenheden kunnen, zonder verdere diagnose, niet worden omgezet in een reparatieadvies.
 5. Voertuiginformatie:
  1. Bij bouwjaar wordt vermeld het jaar waarin het voertuig nieuw in gebruik is gesteld. Voor geïmporteerde voertuigen wordt dit vastgesteld aan de hand van de voorliggende bescheiden. PRO Aankoopkeuringen aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake onjuistheden vermeld op deze bescheiden.
  2. Bij controle van de kilometerhistorie wordt aangegeven of er een opbouw heeft plaatsgevonden en deze logisch is. Dit uitsluitend conform de normen van de Nationale Auto Pas. Bij gebruikte geïmporteerde voertuigen beschikken wij niet over relevante informatie inzake gepresteerde kilometers.
  3. Kentekencheck; Voordat de PRO Aankoopkeuring plaatsvindt, doet de adviseur een uitgebreide kenteckencheck en neemt hij contact op met aangesloten partijen om informatie te achterhalen over de auto. De informatie uit deze check wordt aan het keuringsrapport toegevoegd. De kentekencheck is afkomstig van de partij https://www.kentekencheck.nl/. Aan de inhoud van dit rapport kan geen rechten worden ontleend.
 6. Elektrische installatie wordt beoordeeld op werking.
 7. Carrosserie en chassis worden uitwendig visueel op (overmatige) roest-inwerking beoordeeld. De inspectieresultaten kunnen derhalve niets weergeven omtrent het stadium van de inwendige roestinwerking. Wanneer een voertuig schade heeft gehad wordt hierover een opmerking gemaakt indien; dit consequenties heeft voor de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid, dan wel van invloed is op de kwaliteit van het voertuig. Goed uitgevoerd spuitwerk heeft geen negatief effect op de kwaliteit. De beoordeling van de kwaliteit van het uitgevoerde schadeherstel geschiedt op basis van de algemene indruk hiervan door de betreffende adviseur. Delen worden hiertoe niet gedemonteerd.
 8. Motor en toebehoren:
  1. Benzinemotoren; De motor wordt tijdens de proefrit beoordeeld op prestatie en op aanwijzingen die op overmatige slijtage kunnen duiden zoals afwijkende geluiden. Afhankelijk van de mogelijkheden en het type voertuig wordt het motormanagementsysteem uitgelezen op foutcodes.
  2. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkage(s). Koelsysteemdelen die zich in het interieur bevinden zoals kachelradiateur e.d. worden voor zover zichtbaar gecontroleerd. Indien er aanwijzingen zijn dat er sprake is van overmatig olieverbruik van de motor dan wordt dit in het keuringsrapport vermeld. De mate van olieverbruik is tijdens de keuring niet vast te stellen. Hiervoor is een rit over lange afstand noodzakelijk. Een hoog olieverbruik duidt in de regel op gevorderde motorslijtage.
  3. Dieselmotor; Voor de beoordeling van dieselmotoren geldt in principe hetzelfde als bij de benzinemotoren. In principe wordt de dieselmotor beoordeeld aan de hand van verschijnselen zoals bijgeluiden, sterk verhoogde carterdruk, mogelijke olielekkage en voor zover zichtbaar, olieverbruik. Tijdens de keuring blijft beoordeling op slijtage en afstelling van brandstofpomp en verstuivers/injectoren buiten beschouwing. Hiervoor is namelijk nog geen snelle en betrouwbare testmethode beschikbaar. Het “zweten” van motoren wordt niet gezien als olielekkage.
  4. Het uitlaatsysteem wordt beoordeeld op het gasdicht zijn. Indien een uitlaatsysteem geen lekkage vertoont maar alleen corrosiesporen op b.v. uitlaatdempers- en pijpen, kan geen beoordeling worden gegeven over de verdere levensduur en/of een toekomstig tijdstip van vervanging.
  5. Er wordt een controle uitgevoerd op goede werking van de remmen. Tevens wordt de slijtage beoordeeld van de zichtbare remdelen, alsmede de conditie van remleidingen en remslangen. In geval van trommelremmen wordt uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Dikten van remschijven worden beoordeeld op basis van de bij Pro Aankoopkeuringen ter beschikking staande gegevens. Het hydraulische gedeelte van het remsysteem kan alleen uitwendig worden gecontroleerd op lekkage(s). Ook hier geldt dat geen demontage van remtrommels plaatsvindt.
  6. Banden, stuurinrichting en wielophanging. De onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (in het algemeen alle draai- en scharnierpunten) worden beoordeeld op overmatige slijtage. De werking van schokdempers wordt beoordeeld tijdens de proefrit. Hierbij geldt als maatstaf het gemiddelde van het betreffende merk en type voertuig. Banden worden beoordeeld op profieldiepte, uitwendig waarneembare beschadigingen en een afwijkend slijtagebeeld. PRO Aankoopkeuringen adviseert vervanging bij een profieldiepte van 2,5 mm of minder. Hierbij maken wij geen onderscheid tussen winter- of zomerbanden.
  7. Koppeling en aandrijving; De koppeling wordt beoordeeld op een goede werking en voor zover de constructie dit mogelijk maakt, de mate van slijtage. Eventuele overmatige slijtage van de aandrijving wordt beoordeeld op grond van abnormale geluiden of onder presteren tijdens de proefrit. Bij de versnellingsbak zijn bovendien de ervaringen tijdens het schakelen bepalend voor het oordeel over de werking en de mate van slijtage. Let op! Het is mogelijk dat u dit zelf anders kunt ervaren. PRO Aankoopkeuringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken die op gevoel moeten worden beoordeeld.
  8. De airco wordt gecontroleerd op in- en uitschakelen. Tevens vindt er een controle plaats van de ventilatie in het interieur van de auto aan de hand van een tempratuurmeter.
  9. De controle op audio- en navigatiesystemen beperkt zich tot het in- en uitschakelen. Bij afwezigheid van bedieningsdelen of een gegevensdrager blijft controle geheel achterwege.
  10. De proefrit wordt gehouden in de directe omgeving van de keuringslocatie. De opdrachtgever dient zich te houden aan alle relevante (verkeers-)regels en wetgeving. Indien de opdrachtgever die regels overtreedt is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het overtreden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vergoeding van (verkeers-)boetes. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor eventuele tijdens de proefrit door hem ontstane schade aan het motorvoertuig.
  11. De adviseur is niet in staat het voertuig op alle snelheden te beoordelen. Er vindt geen beoordeling plaats boven de ter plaatse geldende wettelijk toegestane snelheden. PRO Aankoopkeuringen acht zich dan ook niet aansprakelijk voor onvolkomenheden welke zich boven deze snelheden of snelheden waarmee niet is gereden, manifesteren. Slijtagedelen of delen die verouderen worden niet op nieuwstaat beoordeeld. Indien een voertuig wordt aangeboden met gereinigde motorruimte kan geen (exacte) beoordeling worden gegeven over de eventueel aanwezige vloeistoflekkage(s) en/of vloeistoflekkage(s) op termijn. Als het voertuig tijdens of voor de keuring nat wordt aangeleverd, bestaat de mogelijkheid dat kleine deukjes en lakbeschadigingen niet worden vastgesteld.

Artikel 5 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van facturen vooraf en door middel van iDeal te geschieden. Indien is overeengekomen dat betaling achteraf plaatsvindt, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door PRO Aankoopkeuringen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke PRO Aankoopkeuringen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door PRO Aankoopkeuringen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 – Uitvoering van de uitkomst en termijnen

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PRO Aankoopkeuringen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst ( zoals bijvoorbeeld kentekenbewijs en rijbewijs, voertuiginformatie), tijdig aan PRO Aankoopkeuringen worden verstrekt. De levertijd vangt aan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens aan PRO Aankoopkeuringen ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PRO Aankoopkeuringen zijn verstrekt, heeft PRO Aankoopkeuringen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. PRO aankoopkeuringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PRO Aankoopkeuringen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PRO Aankoopkeuringen kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7 – Annulering en verhindering

 1. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak worden geannuleerd, dan wel verzet. Het annuleren of verzetten van een afspraak geschiedt per e-mail of via instant messaging aan Pro Aankoopkeuringen.
 2. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is en de opdrachtgever heeft nagelaten Pro Aankoopkeuringen hiervan tijdig op de hoogte te stellen, wordt eenmalig door Pro Aankoopkeuringen aan de opdrachtgever 50% van door hem afgenomen dienst in rekening gebracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Het PRO Aankoopkeuring adviesrapport is slechts dan geldig, indien dit op elke pagina is voorzien van een PRO Aankoopkeuringen stempel/logo.
 2. Indien PRO Aankoopkeuring aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van PRO Aankoopkeuringen uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van PRO Aankoopkeuringen beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PRO Aankoopkeuringen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PRO Aankoopkeuringen kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. PRO Aankoopkeuringen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, milieuschade en schade door bedrijfsstagnatie. PRO Aankoopkeuringen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door of voortvloeit uit:
  1. Een (verborgen) gebrek aan de door de opdrachtgever aangeschafte occasion, bij welke aanschaf PRO Aankoopkeuringen een adviserende rol heeft gespeeld, indien het gebrek redelijkerwijs niet door PRO Aankoopkeuringen kon worden ontdekt c.q. achterhaald.
  2. De omstandigheid dat door de verkopende partij beweringen ten aanzien van de door de opdrachtgever aangeschafte occasion zijn gedaan, waarop PRO Aankoopkeuringen mocht vertrouwen en ten aanzien waarvan door PRO Aankoopkeuringen derhalve geen onderzoek meer werd gedaan, welke beweringen na aanschaf van de occasion niet juist blijken te zijn.
 5. De opdrachtgever erkent dat de keuring door een adviseur van PRO Aankoopkeuringen slechts een momentopname is, die betrekking heeft op een groot aantal punten, zoals die in het keuringsrapport zijn vermeld. Voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een juiste uitvoering van het keuringsprotocol van deze keuring, aanvaardt Pro Aankoopkeuringen uitsluitend aansprakelijkheid tegenover haar opdrachtgever op de gekeurde punten wanneer de occasion aantoonbaar een gebrek had op de dag van aanbieding voor de aankoopkeuring. Pro Aankoopkeuringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
 6. De aansprakelijkheid geldt tot één (1) maand na de afgiftedatum van het keuringsrapport of maximaal 500 gereden kilometers na de datum van de keuring. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het ontstaan ervan, schriftelijk te worden gemeld. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien er aan het voertuig (nog) geen reparaties zijn verricht. De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie van het ten onrechte niet opgemerkte deel van de keuring tot een maximum van € 500,00.
Download als PDF